Gwefan newydd Ebrill 2020

This Welsh food fact will make you think - Dyma ffaith i gnoi cil arno

Working direct with producers is a key founding principle for Blasus.Cymru  We are driven to make it easier for people to switch to quality Welsh alternatives.  There's no better example of this in our opinion than 'Blodyn Aur.'

https://blasus.cymru/collections/all/oils

Cold-pressed on Derwydd farm just outside the village of Llanfihangel Glyn Myfyr, 'Blodyn Aur' is the only Welsh edible oil on the market.  If you haven't tried 'Blodyn Aur,' can we make a suggestion?

https://blasus.cymru/collections/all/oils

Whether it's through Blasus.Cymru or via another good food retailer, give 'Blodyn Aur' a trial taste this Summer.  We have found that 'Blodyn Aur' customers are very loyal once they understand the health benefits and cooking versatility of the oil. 

And here's a fact that will make us all think - 'Blodyn Aur' once concluded that if everybody in Wales switched half their extra virgin olive oil consumption (yes, just half) to Welsh cold-pressed rapeseed oil such as 'Blodyn Aur,' then up to 50 new jobs would be created in the supply chain in rural Wales.  Now, that's an argument for at least giving it a try. 

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - Wishing all the Fathers out there a pleasant Sunday.  Many will not be able to spend time as they'd like with family due to Covid19 restrictions, however, we hope you all stay healthy. 

https://blasus.cymru/collections/all/oils

:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Mae gweithio'n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr yn egwyddor allweddol ar gyfer Blasus.Cymru  Rydym yn cael ein cymhellu i wneud hi'n haws i bobl newid i ddewisiadau Cymreig o ansawdd.  Nid oes enghraifft well o hyn yn ein barn ni na 'Blodyn Aur.'

https://blasus.cymru/cy/collections/all/oils

Wedi'i oer-wasgu ar fferm Derwydd, ychydig y tu allan i bentref Llanfihangel Glyn Myfyr, 'Blodyn Aur' yw'r unig olew bwytadwy o Gymru.  Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar 'Blodyn Aur,' a gawn ni awgrymu rywbeth?

https://blasus.cymru/cy/collections/all/oils

P'un ai trwy Blasus.Cymru neu drwy fanwerthwr bwyd da arall, rhowch gynnig ar 'Blodyn Aur' yr Haf hwn.  Rydym wedi darganfod bod cwsmeriaid 'Blodyn Aur' yn ffyddlon iawn ar ôl iddynt ddeall buddion iechyd a gallu amryddawn yr olew ar gyfer pob math o goginio.

A dyma ffaith a fydd yn gwneud i ni i gyd feddwl - daeth 'Blodyn Aur' i'r casgliad unwaith petai pawb yng Nghymru yn newid hanner eu defnydd olew olewydd i olew had rêp Cymreig fel 'Blodyn Aur,' yna byddai hyd at 50 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y gadwyn gyflenwi yng nghefn gwlad Cymru. Nawr, os ydi hynny ddim yn ddadl dros roi cynnig, be' sydd?

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

ON - Gan ddymuno dydd Sul dymunol i'r holl Dadau. Ni fydd llawer yn gallu treulio amser fel yr hoffent gyda'r teulu oherwydd cyfyngiadau Covid19, fodd bynnag, gobeithiwn y byddwch i gyd yn cadw'n iach.

https://blasus.cymru/cy/collections/all/oils