Gwefan newydd Ebrill 2020

How you can create jobs in rural Wales whilst enjoying good food - Rhoi hwb i'r economi wledig drwy fwyta.

Blodyn Aur is one of our favourite brands.  We share their long-term goal of seeing a bottle of Blodyn Aur cold-pressed rapeseed oil on every kitchen worktop in Wales... and beyond.

https://blasus.cymru/collections/oils/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-1

1. It's cold-pressed, making sure no extreme heat or solvents gets involved in the processing that wreaks havoc on the nutritional profile.

2. It's a truly verstaile ingredient in the kitchen, for cold or hot cooking that enhances food rather than dominating it.

3. One of the healthiest oil you can enjoy, with a low saturated fat content and a good balanced ratio of omega-3 and omega-6 essential fatty acids.

4. And here's the big one for us, if we haven't yet persuaded you.  If we all in Wales swapped half our olive oil consumption to 'Blodyn Aur,' the farmers behind the brand would be able to create or secure up to 50 jobs in rural areas!  It just makes sense.

https://blasus.cymru/collections/oils/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-1

Do take a look at the whole 'Blodyn Aur' range that includes dressings, infused oils and proper mayonnaise.


Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys.

PS - DISCOUNT PILOT - We believe our model of offering free delivery for £20 orders makes us very attractive.  We want to make sure we deliver that same value for money on larger orders, so this month we will pilot two discount codes, and if successful, we will make them permanent.  Get 10% off your order if you spend £40 or more with code BC1040 and get 15% off for purchases of £60 or higher with code BC1560    Let us know what you think.  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)


Blodyn Aur yw un o'n hoff frandiau. Rydyn ni'n rhannu eu nod tymor hir o weld potel o olew had rêp Blodyn Aur wrth law ym mhob cegin yng Nghymru ... a thu hwnt.

https://blasus.cymru/collections/oils/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-1

1. Caiff yr olew ei oer-wasgu, i wneud siwr nad oes unrhyw wres na thoddyddion eithafol yn cymryd rhan yn y prosesu sy'n gallu difetha maeth yr olew.

2. Mae'n gynhwysyn gwirioneddol amlbwrpas yn y gegin, ar gyfer coginio oer neu boeth.  Mae'n cyfoethogi platiad o fwyd yn hytrach na chymryd y blas drosodd.

3. Mae'n un o'r olew iachaf y gallwch ei fwynhau, gyda chynnwys braster dirlawn isel a chymhareb gytbwys dda o asidau brasterog hanfodol omega-3 ac omega-6.

4. A dyma’r rheswm mawr i ni dros fwynhau Blodyn Aur, os nad ydyn ni wedi eich perswadio eto. Pe bai pawb ohonom yng Nghymru yn cyfnewid hanner ein defnydd o olew olewydd i 'Blodyn Aur,' byddai'r ffermwyr y tu ôl i'r brand yn gallu creu neu sicrhau hyd at 50 o swyddi mewn ardaloedd gwledig! Mae'n gwneud synnwyr.

https://blasus.cymru/collections/oils/products/blodyn-aur-welsh-rapeseed-oil-1

Cymerwch gip ar yr ystod gyfan 'Blodyn Aur' sy'n cynnwys dresins, olewau wedi'u trwytho a mayonnaise go iawn.


Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys

ON - PEILOTA DISGOWNT - Credwn fod ein model o gynnig danfon am ddim am archebion £20 yn ein gwneud yn ddeniadol iawn i gwsmeriaid. Rydym am sicrhau ein bod yn cyflawni'r un gwerth am arian ar archebion mwy, felly y mis hwn byddwn yn treialu dau god disgownt, ac os byddwn yn llwyddiannus, byddwn yn eu gwneud yn barhaol. Sicrhewch 10% oddi ar eich archeb os ydych chi'n gwario £40 neu fwy gyda chod BC1040 ac i gael gostyngiad o 15% ar bryniant o £60 neu fwy defnyddiwch cod BC1560   Gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi.