Gwefan newydd Ebrill 2020

Sul y Tadau a 6 cynnyrch newydd - Father's Day & 6 new products

Next Tuesday (16th) will be the last day we can take orders for our Father's Day package and still offer guaranteed delivery by the following weekend.  We have been sending packages to all parts of the UK over the last few days, so once again, thank you for your support.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items

6 new lines have been added to the Blasus.Cymru offer since we last got in touch.  They include the 'Jones Crisps' large sharing bags and the brand new Calon Lân 'Eisteddfod Jams' which are available to purchase now from Blasus.Cymru before they hit other outlets from July 1st onwards.   Scroll down to see photos.

https://blasus.cymru/collections/all/crisps
https://blasus.cymru/collections/all/preserves

We will see more new lines joining forces with Blasus.Cymru over the coming weeks.  As always, we will make sure you are updated when they are available.  And do let us know what you'd like us to add to the choice for the future.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - We updated you last week about our efforts to avoid using plastic in our outer packaging.  We have further refined this now to include wood wool as part of our packaging materials.  It all helps.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Dydd Mawrth nesaf (16eg) fydd y diwrnod olaf y gallwn gymryd archebion ar gyfer ein pecyn Sul y Tadau a pharhau i gynnig danfon gwarantedig erbyn y penwythnos canlynol.  Rydym wedi bod yn anfon pecynnau i bob rhan o'r DU dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, felly unwaith eto, diolch am eich cefnogaeth.

https://blasus.cymru/cy/collections/featured/products/fathers-day-package-11-items

Ychwanegwyd 6 cynnyrch newydd at gynnig Blasus.Cymru ers i ni gysylltu ddiwethaf.  Maent yn cynnwys bagiau rhannu mawr gan 'Creision Jones' a 'Jamiau Eisteddfod' newydd sbon Calon Lân sydd ar gael i'w prynu nawr gan Blasus.Cymru cyn iddynt gyrraedd siopau eraill o Orffennaf 1af ymlaen. Sgroliwch i lawr i weld lluniau.

https://blasus.cymru/cy/collections/all/crisps
https://blasus.cymru/cy/collections/all/preserves

Byddwn yn gweld rhagor o gynnyrch newydd yn ymuno â Blasus.Cymru dros yr wythnosau nesaf. Fel bob amser, byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich diweddaru pan fyddant ar gael. A rhowch wybod i ni ar bob cyfrif beth yr hoffech i ni ei ychwanegu at y dewis ar gyfer y dyfodol.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

ON - Fe wnaethom eich diweddaru yr wythnos diwethaf am ein hymdrechion i osgoi defnyddio plastig yn ein pecynnau allanol. Rydym wedi datblygu hyn ymhellach nawr i gynnwys gwlân pren fel rhan o'n deunyddiau pecynnu. Mae'r cyfan yn helpu.

https://blasus.cymru/cy/collections/featured/products/fathers-day-package-11-items