Gwefan newydd Ebrill 2020

Mêl o Ben Llŷn - Honey from Pen Llŷn - Mai 30ain, 2020


Wales is a hive of activity when it come to honey production, with a dedicated local beekeeper offering jars of the wonder food in most areas throughout the country.

Blasus.Cymru is very pleased to offer John Jones' honey from Pen Llŷn as its newest brand.  We know John well, and he takes exceptional care of his bees and the honey he extrcats.  CLICK on the below:

https://blasus.cymru/products/welsh-honey

As you can imagine, the BBQ Bundle has been selling very well for £22.50.  We wonder if it could be a 'Father's Day' gift later on next month?

https://blasus.cymru/products/bbq-bundle

Thank you for your fantastic support as we get Blasus.Cymru up and running.  It's still only 6 weeks old, so we have plenty of things to do to nurture it with your help and constant feedback. Blasus.Cymru

PS - As we have mentioned honey this week, did you know that there are only 2 food items that in theory you could actually live on completely... with water.  Those two are whole milk and honey.  We do not recommend it though, but it's and interesting thought as it reflects how wholesome and nutritional both natural products are.

:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

​Mae Cymru yn fwrlwm o weithgaredd o ran cynhyrchu mêl, gyda gwenynwr lleol ymroddedig yn cynnig jariau o'r bwyd rhyfeddol yma yn y rhan fwyaf o ardaloedd ledled y wlad.

Mae Blasus.Cymru yn falch iawn o gynnig mêl John Jones o Ben Llŷn fel y brand diweddaraf.  Rydyn ni'n adnabod John yn dda, ac mae'n cymryd gofal eithriadol o'i wenyn a'r mêl y mae'n ei allwthio.  CLICIWCH ar yr isod:


https://blasus.cymru/products/welsh-honey

Fel y gallwch ddychmygu, mae'r Bwndel Barbeciw wedi bod yn gwerthu'n dda iawn am £22.50. Tybed a allai fod yn anrheg 'Sul y Tadau' yn ddiweddarach y mis nesaf?

https://blasus.cymru/cy/products/bbq-bundle

Diolch am eich cefnogaeth amhrisiadwy wrth i ni gael Blasus.Cymru ar ei draed. Dim ond 6 wythnos oed ydyw o hyd, felly mae gennym ddigon o bethau i'w gwneud i'w feithrin gyda'ch help a'ch adborth cyson. Blasus.Cymru

Geraint, James ac Heulwen

 
ON - Gan ein bod wedi sôn am fêl yr wythnos hon, a oeddech chi'n gwybod mai dim ond 2 eitem o fwyd y gallech chi, mewn theori, fyw arnyn nhw'n llwyr ... gyda dŵr.  Y ddau hynny yw llaeth llawn a mêl gwbl naturiol. Fodd bynnag, nid ydym yn ei argymell, ond mae'n ddiddorol gan ei fod yn adlewyrchu pa mor iach a maethlon yw'r ddau gynnyrch naturiol yma.