Gwefan newydd Ebrill 2020

Dathlu Dewi Sant - Celebrating our Patron Saint

We've put together a dedicated food package on our Blasus.Cymru site to celebrate Saint David's Day on March 1st - we know how important this day is to celebrate all things Welsh with our friends across the World.

https://blasus.cymru/collections/packages/products/dewi-sant-best-of-welsh-package

Let us remind you of one of the most well-known stories about 'Dewi Sant.'

His best-known miracle is said to have taken place when he was preaching in the middle of a large crowd at the Synod of Brefi.  Today, the village of Llanddewi Brefi stands on the very spot where the ground on which he stood is reputed to have risen up to create a small hill. A white dove, which became his emblem, was seen settling on Dewi Sant's shoulder.

https://blasus.cymru/collections/packages/products/dewi-sant-best-of-welsh-package

The package we've created includes sweet treats, ingredients to cook with and Welsh beverages.  And for the price of £21, we will pack and deliver it to anywhere on mainland UK.  All in all, our aim is to make enjoying Welsh Food as convenient as possible.

Despite all the difficulties and challenges at the moment, we're sure we'll all celebrate 'Dewi Sant' in our own little ways. 

"Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd."

Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys.


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)
Rydyn ni wedi llunio pecyn bwyd pwrpasol ar ein gwefan Blasus.Cymru i ddathlu Dydd Nawddsant Dewi ar Fawrth 1af - rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydi'r diwrnod hwn i ddathlu popeth Cymreig gyda'n ffrindiau ar draws y Byd.

https://blasus.cymru/collections/packages/products/dewi-sant-best-of-welsh-package

Gadewch inni eich atgoffa o un o'r straeon mwyaf adnabyddus am 'Dewi Sant.'

Dywedir i un o'i wyrthiau mwyaf adnabyddus ddigwydd pan oedd yn pregethu yng nghanol torf fawr yn Synod Brefi. Heddiw, saif pentref Llanddewi Brefi yn yr union fan lle yr honnir bod y tir y safai arno wedi codi i greu bryn bach. Gwelwyd colomen wen, a ddaeth yn arwyddlun iddo, yn setlo ysgwydd Dewi Sant wrth iddo bregethu.

https://blasus.cymru/collections/packages/products/dewi-sant-best-of-welsh-package

Mae'r pecyn sydd gennym ar werth yn cynnwys danteithion melys, cynhwysion i goginio gyda nhw a dewis o ddiodydd Cymreig. Ac am gost o £21, byddwn hefyd yn ei bacio a'i ddanfon i unrhyw le ar dir mawr y Deyrnas Unedig.  Ein amcan yn Blasus.Cymru yw gwneud hi mor gyfleus a phosib i fwynhau bwyd  o Gymru.

Er gwaethaf yr holl anawsterau a heriau ar hyn o bryd, rydym yn siŵr y byddwn i gyd yn dathlu 'Dewi Sant' yn ein ffyrdd bach ein hunain.

"Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd."


Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys